مسئول امور آموزشی و پژوهشی دانشکده

تعداد بازدید:۱۰۲

مسئول امور آموزشی و پژوهشی دانشکده

آقای مصطفی فیضی

محل کار: دانشکده فنی طبقه 2 ضلع شرقی

شماره تماس:76301226الی 39 داخلی 2616