زمین شناسی (کارشناسی)

تعداد بازدید:۵۳۰

شماره تماس: 09122892353

  • کارشناس رشته: آقای اشرفی

محل کار: مجتمع یک طبقه همکف، اتاق کارشناسان آموزش

شماره تماس: 76301225 الی 39 داخلی 2432

ایمیل کارشناس گروه: du_zamin@damavandiau.ac.ir