مهندسی منابع طبیعی محیط زیست (کارشناسی )

تعداد بازدید:۵۶۹

شماره تماس: 09357970978

ایمیل: khoramnezhadian@yahoo.com

  • کارشناس رشته: آقای شیرخانی

محل کار: مجتمع یک طبقه همکف، اتاق کارشناسان آموزش

شماره تماس: 76301225 الی 39 داخلی 2660

ایمیل کارشناس گروه:du_zist@damavandiau.ac.ir