مدیریت امور شهری(کارشناسی ارشد)

تعداد بازدید:۱۳۸

                           

کارشناس تحصیلات تکمیلی: آقای تسلیمی

محل کار: مجتمع 1 طبقه همکف، اتاق کارشناسان آموزش

شماره تماس: 76301225 الی 39 داخلی 2430

ایمیل کارشناس گروه: du_m_archi@damavandiau.ac.ir