مدیریت امور شهری(کارشناسی ارشد)

تعداد بازدید:۴۸۲

                           

کارشناس تحصیلات تکمیلی: آقای مهندس اشرفی

محل کار: مجتمع 1 طبقه همکف، اتاق کارشناسان آموزش

چارت تحصیلی:

/file/download/page/1630816602-.pdf

شماره تماس: 76301225 الی 39 داخلی 2432

ایمیل کارشناس گروه: du_m_archi@damavandiau.ac.ir