مدیریت اجرایی(کارشناسی ارشد)

تعداد بازدید:۴۴

مدیر گروه: آقای دکتر جمالی فیروز آبادی

تلفن: 09121161864

کارشناس تحصیلات تکمیلی: آقای تسلیمی

محل کار: مجتمع 1 طبقه همکف، اتاق کارشناسان آموزش

شماره تماس: 76301225 الی 39 داخلی 2430