مهندسی معماری (کارشناسی ارشد)

تعداد بازدید:۵۲۷

 

                           

 

 

کارشناس تحصیلات تکمیلی: آقای مهندس اشرفی

تحصیلات:کارشناسی ارشد مهندسی معماری

محل کار: مجتمع 1 طبقه همکف، اتاق کارشناسان آموزش

شماره تماس: 76301225 الی 39 داخلی 2432

ایمیل کارشناس گروه: du_m_archi@damavandiau.ac.ir