مهندسی عمران مدیریت ساخت(کارشناسی ارشد)

تعداد بازدید:۸۱۱

                 

کارشناس تحصیلات تکمیلی: آقای تسلیمی

محل کار: ساختمان مجتمع 1، طبقه همکف، اتاق کارشناسان گروه

شماره تماس: 76301225 الی 39 داخلی 2430

ایمیل کارشناس گروه: du_m_civil@damavandiau.ac.ir