رئیس دانشکده فنی و مهندسی

تعداد بازدید:۱۲۲۷

ریاست دانشکده فنی و مهندسی: آقای دکتر قمیشی

محل کار:مجتمع 1 طبقه اول ضلع شرقی

شماره تماس:02176301226الی 39 داخلی 2419